شرایط و قوانین

قوانین عمومی

  • تخفیف فقط شامل خریدهای نقدی می باشد.
  • برای خرید مدت تاریخ سررسید چک های ارسالی می بایست نهایت 2 الی 3 ماه بعد از تاریخ فاکتور باشد.
  • ارسال بار پس از دریافت اسناد مربوطه انجام می گردد.